PHOTOGRAPHER: TETSUYA MAEHARA

STYLIST: KIKUNO(PURPLE THINGS)

HAIR : KAZUMA KIMURA(darlin.)

MODEL: SEIJUN KATO(MONO NO AWARE)